Maardu Gümnaasiumi tugisüsteem

MGM

Tänapäeva koolis osalevad õppetöös erinevate võimetega lapsed. Osad nendest vajavad erikohtlemist ning tavapärasest erinevat pedagoogilist lähenemist. Nende hulka kuuluvad väga andekad lapsed, vähevõimekad lapsed, käitumisraskustega lapsed, vaimse või füüsilise puudega lapsed jne. Nende laste toetamiseks on Maardu Gümnaasiumis välja töötatud tugisüsteem, mis läheneb õpilase erivajadustele kompleksselt. Tugisüsteemi abil luuakse õpilasele sobiv arengu- ja õpikeskkond ning osutatakse vajalikke lisateenuseid. Tugisüsteemi kaasatud spetsialistid on: koordinaator, psühholoog, logopeed, eripedagoog, klassijuhataja, aineõpetajad, medtöötaja, huvijuht, sotsiaaltöötaja, pikapäevarühma õpetaja, haridustehnoloog, abiõpetajad, tugiisikud ja rahuklassi õpetaja. Spetsialistid teevad pidevat aktiivset koostööd, osaledes ühistes aruteludes ja ümarlaudades, vahetades õigeaegselt infot ja andes vajalikku tagasisidet.

Tugisüsteemi töö eesmärgid

Iga õpilane soovib olla õppimises edukas, ent osade õpilaste puhul on maksimaalse edu saavutamine raskendatud. Tugisüsteemi töö eesmärk seisneb selles, et saavutada iga õpilase maksimaalne edukus vastavalt õpilase võimetele, kasutades selleks erinevaid lähenemisi, meetodeid ja spetsialistide abi.

Tugisüsteemi ülesanded

Pakkuda erivajadusega õpilasele sobivat sotsiaalset tuge

Õpilase edukus sõltub muu hulgas tema turva- ja kindlustundest, pere materiaalsetest võimalustest, ühiskondlikust staatusest, pere koosseisust jmt. Tugisüsteemi ülesanne on osutada vajalikku abi, nõustada, suunata spetsialistide poole, tagada turvaline õpikeskkond.

Isikliku jälgimise, arenguvestluste, isiklike vestluste, psühholoogiliste testide jmt kaudu, saavutada hea ülevaade õpilase tugevustest, andekustest, lemmiktegevustest, soovidest, huvidest, hirmudest, varasemast elukogemusest, üldisest tervislikust seisundist, arendamist vajavatest külgedest, kogetud kiusamisest ja vägivallast, harjumustest jmt.

Aidata probleemide lahendamisel õpilast, õpetajat ja lapsevanemat

Pakkuda sotsiaal-psühholoogilist tuge konfliktide lahendamisel, õpetada konflikte ennetama ja vägivallatult lahendama, nõustada perekonda lapse kasvatamisega seotud küsimustes, suunates vajadusel pereliikmeid täiendavatele koolitustele või teraapiatesse, toetada ja suunata õpilast väärtushinnangute kujundamisel (suhtumine töösse, perekonda, õppimisse, inimestesse, iseendasse, ühiskondlikesse normidesse ja seadustesse)

Pakkuda logopeedilist ja psühholoogilist tuge

Selgitada välja õpilase logopeedilised ja psühholoogilised erivajadused ning rakendada vajalikke logopeedilisi tegevusi ja psühholoogilisi teraapiaid nende ületamiseks.

Luua õppimiseks sobivad tingimused

Selgitada välja õpilase hariduslikud erivajadused, neid analüüsida ja tuua välja baasprobleemid, nendest lähtuvalt valida sobiv metoodika baasprobleemide kompleksseks lahendamiseks, sellest lähtuvalt koostada õpilasele sobival tasemel ja sobiva metoodikaga individuaalsed töökavad õppeainete kaupa.

Teha koostööd pere ja kooliväliste asutustega

Luua hea kontakt õpilase vanematega, regulaarselt läbi viia arenguvestlusi, pakkuda perele koolipoolset tuge ja nõustamist. Teha koostööd KOV sotsiaalosakonnaga, perearstidega, psühhoterapeutidega, ohvriabiga, noorsoopolitseiga, erinoorsootöö spetsialistidega, alaealiste komisjonidega, nõustamiskomisjonidega.

Luua tingimused õpilase arengu toetamiseks

Aidata õpilasel ületada mahajäämus eakaaslastest teadmistes ja oskustes, parandada õpilase enesehinnangut, töövõimet, mälu, tähelepanu, enesekindlust, iseseisvust läbi õpetajapoolse positiivse suhtumise ja tagasiside õpilase saavutustesse. Toetada õpilaste arengut vastavate projektidega (muusika, ennetustöö, õpilasmalev jne). Toetada õpilase maksimaalset võimetekohast õpet rakendades selleks individuaalseid ainekavasid, reguleerides õpikoormust, luues sobiva töö- ja puhkeaja režiimi ning kohandades vajadusel õppematerjale ja ruume.