Traditsioonid

Õppetöö traditsioonid

Kooli prioriteediks on läbi kõikide tegevusaastate olnud õpilastele heade teadmiste andmine. Seda tunnistavad ilmekalt olümpiaadide ja riigieksamite tulemused ning kõrgematesse õppeastustesse edasipääsenute hulk.

Igal aastal on umbes 30 õpilast saavutanud auhinnalisi kohti erinevate õppeainete maakondlikel olümpiaadidel. Mitmed õpilased on igal aastal osalenud vabariiklikel olümpiaadidel ning saavutanud seal auhinnalisi kohti. Viimase 6 aasta jooksul on Maardu Gümnaasiumi eestvedamisel korraldatud ja läbiviimidud 2.-4.klasside aineolümpiaadid. Viimasel kolmel aastal (aastate 2009-2011) on meie kooli õpilaste võistkond osalenud Tallinna koolide aineviktoriinides ja saavutanud neis auhinnalisi kohti.

Tänu riigieksamite juurutamisele on meil võimalus võrrelda ennast teiste koolidega. Need võrdlused näitavad, et meie gümnaasiumis antakse häid teadmisi, mis lubavad jätkata haridusteed Eesti ja välismaa kõrgemates õppeasutustes. 2011.aastal jätkas päevase osakonna lõpetanud 28 noorest õpinguid kõrgkoolides 25, neist 14 Eestis, 8 teistes Euroopa Liidu riikides ja 3 väljaspool Euroopa Liitu.

Gümnaasiumi lõpetajad on alati orienteerunud edasiõppimisele kõrgemates õppeasutustes, kuna koolist saadud teadmised on andnud selleks võimaluse igale soovijale. Hariduse kvaliteedist räägib ka lõpetajate-medalistide hulk – viimase 15 aasta jooksul on lõpetanud 86 hõbe- ja 41 kuldmedalisti.

Töökollektiivi traditsioonid

Kooli traditsiooniks on ka pikaajalise töösuhtega kõrgelt kvalifitseeritud pedagoogiline kaader. Kool on kogu oma tegutsemisaja jooksul pööranud suurt tähelepanu pedagoogide täiendkoolitusele. Üle kümne õpetaja on omandanud töö kõrvalt erialase kõrghariduse. Pidevalt toimub osalemine täiendkoolituskursutel, seminaridel, projektides.