Väärtused, missioon ja visioon

Gümnaasiumi foto.jpg

Missioon

Maardu Gümnaasiumi ülesanne on kasvatada kaasinimestest ja keskkonnast hoolivaid ning ühiskondlikult aktiivseid inimesi, kellel on vajalikud pädevused (teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud), et osaleda elukestvas õppes ja teha ametialast karjääri. Koolis väärtustatakse haritust, loovust, uuendusmeelsust, keskkonnahoidlikkust, traditsioone ja kodukohatunnet.

Visioon

Maardu Gümnaasium on arenev kogukonnakeskne mitmekultuuriline kool, kus on loodud iga õpilase mitmekülgset arengut soodustav keskkond. See võimaldab õpilastel omandada vajalikud pädevused, et lõimuda ühiskonda, säilitades oma individuaalsuse ja rahvusliku identiteedi, osaleda aktiivselt ühiskondlikus elus ning teha ametialast karjääri.

Image

Maardu Gümnaasiumi põhiväärtused:

väärikus, ettevõtlikkus, hoolivus, tervis, isamaalisus, individuaalsus, haritus.

  • Väärikus – olen usaldusväärne kaaslane ning vastutan oma sõnade, otsuste ja käitumise eest. Austan teisi, suhtlen inimestega avatult, sõbralikult ja viisakalt. Riietun etiketi järgi. 
  • Ettevõtlikkus – sean endale eesmärgid ja viin need ellu. Planeerin oma aega. Probleemide lahendamiseks kasutan erinevaid võimalusi. Olen valmis tegema koostööd ja omandama uusi kogemusi. Võtan osa koolis ja väljaspool kooli toimuvatest üritustest. 
  • Hoolivus – hoolin iseendast, mind ümbritsevatest inimestest ja looduskeskkonnast. Tähtsustan häid inimestevahelisi suhteid. Olen abivalmis ning valmis teisi kuulama ja mõistma, aitan abivajajaid. Mul on keskkonda säästev elustiil.
  • Tervis – hoolitsen oma füüsilise ja vaimse tervise eest. Mul on tervislik elustiil, olen aktiivne ja tegelen spordiga, hoolitsen hügieeni eest. Arvestan, et tööle järgneb puhkus. 
  • Isamaalisus – Eesti Vabariik on minu kodumaa, ma armastan ja austan oma kodumaad. Hoian au sees Eesti riigi sümboleid, nii oma emakeelt ja kultuuri kui ka eesti keelt ja kultuuri. 
  • Individuaalsus – väärtustan iga inimese isikupära, suhtun mõistvalt kaasinimeste erinevustesse.
  • Haritus – pean tähtsaks ja omandan mitmekülgseid teadmisi ja oskusi. Laiendan oma silmaringi, tunnen huvi ühiskonnas ja kogu maailmas toimuva vastu.